Mateřská škola Rozmarýnek

Polička

Broučci

Rychlé kontakty

Tel.: (+420) 733 695 599

E-mail: msrozmarynek@policka.cz

Login Form

Jídelní lístek

  

 Jídelní lístek ke stažení zde.

Třída Broučků

Charakteristika třídy Broučků .

Mladší třída Broučci.

Ve třídě Broučků je zapsáno 22dětí. Děti jsou ve věku od 2,5 do 4 let.V této třídě vytváříme dětem vhodné podmínky, aby se mohly začlenit mezi své vrstevníky, seznamují se s novým prostředím, se jmény kamarádů a ostatních zaměstnanců mateřské školy. Za spoluúčasti dětí si třída vytváří pravidla a je vedena k jejich dodržování. Děti si postupně osvojují návyky správného chování ve vztahu k ostatním dětem, zaměstnancům mateřské školy a k rodičům. Získávají hravým způsobem nové poznatky, dovednosti a návyky a je jim poskytnuto dostatek času na činnosti zajištující jejich zdraví, správnou životosprávu a výchovu hygienických, pracovních a společenských návyků. Pozornost je věnována tělesnému rozvoji, kdy základní pohybové návyky si děti osvojují formou pohybových her. Učí se také postupně zacházet s hračkami, výtvarným a pracovním materiálem a jsou seznamovány s různými výtvarnými technikami. V hudebních aktivitách je pozornost věnována zpěvu, pohybu, poslechu a hře na instrumentální nástroje.