Mateřská škola Rozmarýnek

Polička

Rychlé kontakty

Telefon:

Ředitelka: 733 695 599

Kuchyň: 739 631 109

Třída Včeličky: 739 631 151

Třída Broučci: 739 631 138

E-mail: msrozmarynek@policka.cz

Login Form

Vnitřní řád školní jídelny

Platnost od 1.3.2016

 

I. Úvodní ustanovení

Vnitřní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny.

Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně.

Vnitřní řád školní jídelny je zpracován v souladu s těmito zákony a vyhláškami:

zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon,  ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 107/2005 Sb.,  o školní stravování, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů,

vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby

zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízením EU č. 852/2004 Sb., o hygieně potravin ve znění pozdějších předpisů.

 

Školní jídelna zajišťuje stravu pro:

děti z mateřské školy Rozmarýnek Polička – přesnídávka, oběd, svačinka

děti z mateřské školy Palackého Polička – přesnídávka, oběd, svačinka

vlastní zaměstnance – oběd

jiné osoby (cizí strávníci) v rámci doplňkové činnosti – oběd

 

II. Provoz

Školní jídelna je v provozu  v pracovní dny.

provozní doba 06:00 - 14:30
stravování dětí MŠ 11:45 - 12:00
výdej obědů mateřské škole Palackého nám 11:15 - 11:30

 

                     

III. Přihláška ke stravování, přihlášení a odhlášení stravy

 Zákonný zástupce dítěte vyplní  přihlášku ke stravování, při nástupu dítěte  do mateřské školy. Přihláška se převádí do dalšího školního roku. Odevzdáním přihlášky je strávník závazně přihlášen ke každodennímu odběru stravy. Odhlásit nebo přihlásit stravu si může zákonný zástupce dítěte  nejpozději do 7 h téhož dne, nebo osobně ve školní jídelně a telefonicky na tel. č. 461 725 343. V době nemoci dítěte je možné odebrat oběd do jídlonosiče pouze první den nemoci. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkům účtován.

 

IV. Úplata za školní stravování

Sazby stravného vycházejí z finančních limitů na nákup potravin dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

Sazby stravného jsou stanoveny podle věkových skupin strávníků, do kterých jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku od 1. 9. - 31. 8. , ve kterém dosahují určeného věku.

 

Sazby stravného  (finanční normativ) – viz. Příloha č. 1

 

V. Způsob platby stravného

Úhrada stravného je vybírána :

1 .v hotovosti, zpravidla do 25 dne  v kalendářním měsíci na následující  měsíc zálohově

2.bezhotovostně do 20 dne v kalendářním měsíci na následující měsíc zálohově

Vyúčtování stravného je prováděno:

1.v hotovosti měsíčně

2.bezhotovostně 2 x do roku k 31.11. a k 30.6.

Pokud zákonný zástupce dětí docházejících do mateřské školy neuhradí platbu  do výše uvedeného data , bude jim dán podnět k rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání.

 

VI.Úhrada za závodní stravování

Sazba na závodní stravování vychází z finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze č. 2 k vyhlášce č. 107/2005Sb., o školním stravování , z § 2,3 vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky – viz. Příloha č. 1. Strávník má právo odebrat za sníženou úhradu jen jeden oběd, pokud daný den odpracoval alespoň 3 hodiny.

 

VII. Jídelní lístek

Jídelní lístek sestavuje provozář  školní jídelny společně s  kuchařkou. Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

Jídelní lístek je zveřejněn na nástěnce v šatně  MŠ, v prvním poschodí u třídy Včeliček a  ve školní kuchyni .

Jídelní lístek může být změněn v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod., tuto změnu vedoucí školní jídelny zaznamená do jídelního lístku.

Na jídelním lístku podává školní jídelna informace o alergenech v potravinách a v pokrmech dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

 

VIII. Vlastní organizace stravování dětí MŠ

Děti mají k dispozici  nemléčný neslazený a nemléčný slazený nápoj po celý den.

Přesnídávka, oběd a svačinka  je dětem podávána  v jejich třídách.

Ve třídě Broučků jsou děti při stravování obsluhovány, nalévají si pouze  nápoj.

Ve třídě Včeliček jsou děti vedeny k samostatnosti , obsluhují se u svačinky, nalévají si nápoj,  polévku a hlavní jídlo si vyzvedávají u stolu výdeje stravy. Učitelky po dobu oběda nepřetržitě dbají na bezpečnost dětí a jejich kázeň a vedou děti k návykům slušného stolování