Mateřská škola Rozmarýnek

Polička

Rychlé kontakty

Telefon:

Ředitelka: 733 695 599

Kuchyň: 739 631 109

Třída Včeličky: 739 631 151

Třída Broučci: 739 631 138

E-mail: msrozmarynek@policka.cz

Login Form

Pro rodiče

Rodičům

Pravidla pro pobyt dětí v mateřské škole vzhledem ke COVID-19 od 25.2.2021

Mateřská škola zahájila ve školním roce 2020/2021 svoji činnost v plném rozsahu za dodržování preventivních a protiepidemických opatření vyplývajících z manuálu MŠMT a platných zákonných norem:

1. POBYT V PROSTORÁCH MŠ

·       Osoba doprovázející dítě vstoupí do školy pouze s respirátorem nebo dvojitou rouškou . V chodbě si převezme dítě učitelka ( asistentka ) a odvede dítě do třídy.

·       Minimalizujte velké shromáždění osob před budovou mateřské školy.

·       Před budovou i v šatnách školy dodržujte bezpečnou vzdálenost. Pokud zjistíte větší počet osob v šatně dětí, vyčkejte před vstupem do školy jejich odchodu.

·       Minimalizujte počet doprovázejících osob – do mateřské školy doprovází dítě pouze jeden zákonný zástupce dítěte nebo jím pověřená osoba.

·       Po vstupu do budovy je k dispozici dezinfekce.

·       Nikdo (tzn. dítě ani doprovázející, vyzvedávající osoba) s příznaky infekce dýchacích cest, respiračních chorob a horečky nesmí do MŠ vstoupit. 

·       Minimalizujte dobu strávenou v šatnách dětí, zdržuje se v MŠ pouze nezbytně nutnou dobu (předání, vyzvednutí dítěte).

·       Nechte dítěti pro potřebu pobytu venku mimo mateřskou školu roušku v šatně zabalenou v igelitovém sáčku (podepište).

·       Děti si při příchodu umyjí důkladně ruce mýdlem a teplou vodou.

·       Do školky nenoste hračky z domu. Pouze nově přijatým dětem, které mají problém s adaptací a jsou zvyklé na plyšáka, povolíme jednoho plyšáka po dobu adaptace. 

2. PODEZŘENÍ NA NÁKAZU COVID – 19

·       Děti s příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) nebudou od doprovázející osoby převzaty. 

·       Pokud bude dítě vykazovat některý z možných příznaků COVID–19 v průběhu pobytu v MŠ, bude mu nasazena rouška, bude umístěno pod dohledem pedagoga (popř. zaměstnance MŠ) v oddělené místnosti. Zákonný zástupce bude neprodleně informován, a je povinen si dítě ihned vyzvednou.  Povinností zákonného zástupce je v takovémto případě telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

·       Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do MŠ pouze v případě, prokáže-li potvrzením od praktického lékaře pro děti, že netrpí infekční nemocí.

·       Při výskytu onemocnění Covid-19 v rodině ihned informujte třídní učitelku a KHS.

Tato pravidla platí v návaznosti na opatření Ministerstva zdravotnictví a KHS do odvolání.

Děkujeme Vám za respektování těchto pravidel.

Karneval v Rozmarýnku

Dne 25. února se bude konat MAŠKARNÍ KARNEVAL v mateřské škole. Masky dětí vítány. Od rána čeká na děti zábava, tanec, soutěže.

Všichni Vás zvem hej, hej, hej,

na maškarní rej.

Videokonference pro rodiče prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, dovolujeme si Vás pozvat na videokonferenci, která je určená právě Vám k získání důležitých informací, týkajících se Vašich dětí, které by měly nastoupit od září 2021 k povinné školní docházce na Masarykově základní škole v Poličce.

Tato videokonference se koná 23.2.202115 hodin. Kdo má zájem o tuto videokonferenci , nahlásí se u učitelek v MŠ nebo pověřené asistentky , která ráno odvádí děti do třídy. Je potřeba nahlásit Vaši e- mailovou adresu.

Děkujeme.

Aktivity na únor 2021

Logopedie: 9.2., 23.2.    od 12.45 do 13.45 hodin

Předškoláček: 10.2., 24.2.    od 12.45 do 13.45 hodin.

Veselá angličtina: 11.2., 25.2.   od 14.15 do 14.45 hodin

Hra na flétnu: z hygienických důvodů se nekoná

Vánoční přání

Šťastné a veselé Vánoce,

plné radosti, klidu,

splněných přání,

milých rodinných setkání

a kouzelných okamžiků

 

přejí zaměstnanci 

Mateřské školy Rozmarýnek Polička