Mateřská škola Rozmarýnek

Polička

Rychlé kontakty

Tel.: 461 725 343

E-mail: msrozmarynek@policka.cz

Login Form

Jídelní lístek

  

 Jídelní lístek ke stažení zde.

Aktuality

Maminko, tatínku, procvičujte se mnou....

Maminko, tatínku, procvičujte se mnou.“

 

pohybový rozvoj -umím udržovat rovnováhu na jedné noze

házet a chytat míč

jezdit na kole

skákat přes švihadlo

 

jemná motorika -držím správně tužku, pastelku, nůžky

umím napodobit základní geometrické obrazce, písmena

stavím ze stavebnic, navlékám korálky, zavazuji uzel a kličku

 

sebeobsluha -samostatně se oblékám, postarám se o osobní věci, hračky, pomůcky

udržuji pořádek, zvládám jednoduché úklidové práce

používám příbor, naleji si nápoj

 

zdraví, bezpečí - chovám se přiměřeně bezpečně na hřišti, na veřejnosti, v přírodě…

snažím se vyhnout nebezpečí, umím se obrátit o pomoc

znám základní zásady zdravého životního stylu – pohyb, sport, hygiena, zdravá

výživa, odpočinek…

 

jazyk a řeč - spontánně vyprávím zážitky, vyslovuji správně v přiměřeném tempu a síle hlasu

umím sdělit své jméno, příjmení, adresu bydliště, jména rodičů, sourozenců,

kamarádů...

používám jednoduchá souvětí, dodržuji pravidla konverzace, naslouchám druhým,

udržuji oční kontakt, předám vzkaz

poznám a najdu slova, která se rýmují, vyhledám slova protikladného významu,

rozkládám slova na slabiky, vyčlením hlásku na počátku a konci slova,

rozliším krátké a dlouhé samohlásky

 

 

poznávací schopnosti - rozpoznám v prostředí, co se změnilo

rozlišuji zvuky, melodie, napodobuji rytmus

rozlišuji tvary předmětů, barvy, vlastnosti ( lesk, hladkost,..)

najdu cestu v labyrintu, složím puzzle, hraji pexeso, domino, loto

rozliším známé chutě a vůně, zápachy

poznám hmatem vlastnosti předmětu – materiál, velikost, tvar…

 

pozornost, soustředěnost, paměť - poslouchám pohádku, neodbíhám od činnosti,

dokončím činnost,

uposlechu pokynu dospělého,

zapamatuji si krátké říkanky, rozpočítadla, písničky a

reprodukuji je,

zapamatuji si děj pohádky, příběhu

 

 

tvořivost, fantazie - dokončím příběh, vymyslím jinou variantu,

vyjádřím se pomocí pantomimy

experimentuji s materiály, dokreslím chybějící část obrázku,

vytvořím jednoduchý model

hledám jiná řešení

 

 

 

 

znaky, symboly, grafické vyjadřování - znám základní dopravní značky, označení nebezpečí –

elektřina, zákaz rozdělávání ohně, koupání, skákání

do vody

sleduji očima zleva doprava, shora dolů

poznám napsané své jméno, podepíši se tiskacím písmem

 

časoprostorová orientace - rozlišuji vpravo – vlevo, dole – nahoře, uprostřed, před, za, pod, nad,

uvnitř, vně u , vedle, mezi , nízko, vysoko, na konci, na kraji,

vpředu, vzadu, blízko, daleko, dopředu, dozadu, nahoru,dolů

orientuji se v čase v rámci dne – dopoledne, poledne, odpoledne…

rozlišuji dny v týdnu – včera, dnes, zítra

znám roční období a jejich typické znaky

 

základní matematické, početní a číselné pojmy a operace

rozpoznám geometrické tvary – čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník

používám základní pojmy – malý, velký, větší, menší, nejmenší,

největší, dlouhý, krátký, vysoký, nízký,

stejný, lehký, těžký, lehčí, těžší,

nejlehčí, nejtěžší, stejně těžký

porovnávám předměty od nejmenšího k největšímu,

třídím předměty podle jednoho kritéria

orientuji se v číselné řadě 1 – 10

 

řešení problémů - řeším samostatně nebo ve spolupráci s kamarádem,

postupuji podle pokynů a instrukcí

vymýšlím nová řešení

prohlížím si knihy - atlasy, encyklopedie

projevuji zájem o nové věci

odlišuji hru od systematické práce

zacházím s předměty digitální technologie – využívám nejzákladnější funkce

počítače

sebeuvědomění, sebeuplatnění - zapojuji se do činností

samostatně splním jednoduchý úkol,

poradím si v běžné, opakující se situaci

respektuji a přijímám přirozenou autoritu dospělých

umím spolupracovat, dohodnout se s ostatními

požádám o pomoc, radu

 

sebeovládání, přizpůsobivost - reaguji přiměřeně dané situaci,

umím se podřídit

přijímám drobný neúspěch

 

 

vůle, vytrvalost, citu - odložím splnění osobních přání na pozdější dobu

přijmu povinnost, pokyny

projevuji se citlivě k živým bytostem, přírodě, věcem

pomáhám druhým – kamarádům, mladším, slabším…

projevuji radost

rozhoduji o svém chování

 

 

 

komunikace s dospělým - respektuji dospělého, komunikuji s ním vhodným způsobem,

rozlišuji vhodnost oslovování, tykání, vykání

 

komunikace s dětmi - vyprávím, poslouchám

chápu a respektuji

spolupracuji, vyjednávám

využívám úsměv, řeč těla

 

 

sociabilita - obhajuji svoje potřeby

všímám si, co si druhý přeje, co potřebuje

neposmívám se, pomáhám a chráním mladší, slabší, postižené

dokáži odmítnout nepříjemný kontakt a komunikaci

uvědomuji si vztahy mezi lidmi – kamarádství, vztahy mezi pohlavími, úctu ke stáří

spoluvytvářím prostředí pohody

důvěřuji vlastním schopnostem

nabídnu pomoc

 

společenská pravidla a návyky - pozdravím, poprosím, požádám, poděkuji, rozloučím se,

vyslechnu sdělení

dodržuji společně dohodnutá a pochopená pravidla

chápu podstatu hry a její pravidla, nepodvádím,

umím i prohrávat

rozlišuji společensky nežádoucí chování, lež, nespravedlnost,

ubližování, lhostejnost, agresivita, vulgarismus…

pojmenuji povahové vlastnosti

 

kultura, umění - pozorně poslouchám uměleckou produkci

všímám si kulturních památek kolem sebe

vyjadřuji se zpěvem, hrou na hudební nástroje, výtvarnými prostředky…

 

já a svět - tím, co se nachází v blízkosti bydliště, v blízkosti mateřské školy

mám poznatky o živé a neživé přírodě, přírodních jevech, dějích, lidech, jejich životě,

o kultuře, technice

mám poznatky o své zemi – znám název státu, státní vlajku, hymnu, prezidenta,

hlavní město, významné svátky a události

vím o existenci jiných zemí, národů, kultur

mám poznatky o Zemi, vesmíru

znám, co je škodlivé a nebezpečné, co může ohrožovat zdravé životní prostředí

chápu třídění odpadu, chráním přírodu v okolí, živé tvory...

 

                            Konkretizované očekávané výstupy RVP PV

Přání

  Přejeme Vám , ať velikonoční svátky jsou časem nezapomenutelných zážitků.

  Užijte si je v rodinném kruhu.  Krásné Velikonoce!

                                                               učitelky Mateřské školy Rozmarýnek Polička

Milé děti, rodiče!

Zdravíme Vás všechny z domova, kde jsme byli nuceni zůstat z důvodu epidemie koronaviru.Kvůli zrušení provozu naší mateřské školy jsme museli odvolat všechny naplánované akce. Snad se vše v dobré obrátí a my se budeme moci s Vámi i rodiči opět vídat.Přejeme všem hlavně zdraví a moc se těšíme na setkání s Vámi.

                             učitelky i provozní zaměstnanci Mateřské školy Rozmarýnek Polička

Nárok na dávku tzv."ošetřovné"

Z důvodu uzavření mateřských škol mají rodiče nárok na dávku tzv. "ošetřovné", o kterou mají možnost žádat prostřednictvím formuláře "Žádost o ošetřovné při péči o dítě" . Žádost vydává a potvrzuje Mateřská škola Rozmarýnek Polička. Tento formulář si můžete vyzvednout v mateřské škole ve těchto dnech - 25.3., 26.3.2020 a 1.4. , 2.4.2020 v době od 8 hod. do 10 hod.

Uzavření mateřské školy

 

 

Od 25. 3. 2020 do odvolání je přerušený provoz mateřských škol zřízených městem Polička!

Rada města Poličky na svém jednání dne 23. 3. 2020 rozhodla s platností od 25. 3. 2020 do odvolání o přerušení provozu mateřských škol zřízených městem Polička, tj.

Mateřská škola Rozmarýnek Polička - Riegrova 7

Mateřská škola Polička, Hegerova 427

Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181

Mateřská škola Čtyřlístek Polička – E. Beneše 627

Mateřská škola Luční Polička – Luční 394

Zároveň na základě Opatření hejtmana Pardubického kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 18. 3. 2020 č. 4/2020 mohou v případě potřeby rodiče nebo jiní zákonní zástupci zaměstnaní u bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů, zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, poskytovatelů sociálních služeb, ozbrojených sil, orgánů veřejné moci a dále jako řidiči veřejné hromadné dopravy požádat o péči o dítě ve věku od 3 do 10 let v Mateřské škole Luční Polička, se sídlem Luční 394, Polička. V případě zájmu volejte v pracovní dny od 8:00 do 11:00 hod. na telefon 774 490 515 nebo 774 725 520 a nebo pište na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Kvůli podrobnějším informacím sledujte webové stránky mateřské školy.

http://www.rozmarynek.policka.org/aktuality