Mateřská škola Rozmarýnek

Polička

Rychlé kontakty

Telefon:

Ředitelka: 733 695 599

Kuchyň: 739 631 109

Třída Včeličky: 739 631 151

Třída Broučci: 739 631 138

E-mail: msrozmarynek@policka.cz

Login Form

Pro rodiče

Rodičům budoucích prvňáčků

Vzhledem k povinné předškolní výchově / děti rok před nástupem do ZŠ/, jsme  připravili pracovní listy na 1. týden  od 1.3. do 7.3.2021.K vyzvednutí jsou připraveny na středu 3.3. 2021 od 8 do 12 hodin.Na další týdny budou připraveny další listy dne 8.3. a 15.3.  /pondělí/ od 8 hodin do 12 hodin. Po znovuotevření MŠ přineste vypracované listy dětmi učitelkám do třídy Včeliček.V přípradě nutných dotazů volejte na telefoní číslo 733 695 599.

 

Karneval v mateřské škole

DĚTSKÝ   KARNEVAL V ROZMARÝNKU

V této nelehké době se dětské oči se opět rozzářily radostí dne 25.2.2022 na karnevalu v Mateřské škole Rozmarýnek Polička.

Školkou se jak na přehlídkovém molu promenádovaly princezny, čarodějnice, víly, ale i kovbojové, piráti, rytíři   a další.   Nechyběl pohádkový Spiderman a Batman, a všechny ochraňoval také příslušník policie. Také p. učitelky v podobě elfa a šaška obohatily dětský svět her. Děti se měly možnost v průběhu dopoledne pořádně vyřádit při hudbě , zatančit si , hrály pinkanou s balónky , kloboukovou hru , tančily společně v kruhu za doprovodu učitelky, hrály karnevalové štronzo , házely balónky na pyramidu z kelímku, sbíraly červíky pomocí kolíčků.Také byla pro ně připravená dráha s plněním mnoha úkolů , mohly si také zaskákat na trampolíně. Karnevalovou písničkou a předáním diplomu poděkovaly p. kuchařkám za masopustní koblížky, které právě pro nás připravovaly. Vše bylo završeno předáním pamětního listu a medaile za účast na karnevalovém veselí. V poledne jsme se všichni s chutí pustili do usmažených koblížků.

Radost dětí z karnevalu byla odměnou pro p. učitelky a celý personál mateřské školy.

Rodičům

Pravidla pro pobyt dětí v mateřské škole vzhledem ke COVID-19 od 25.2.2021

Mateřská škola zahájila ve školním roce 2020/2021 svoji činnost v plném rozsahu za dodržování preventivních a protiepidemických opatření vyplývajících z manuálu MŠMT a platných zákonných norem:

1. POBYT V PROSTORÁCH MŠ

·       Osoba doprovázející dítě vstoupí do školy pouze s respirátorem nebo dvojitou rouškou . V chodbě si převezme dítě učitelka ( asistentka ) a odvede dítě do třídy.

·       Minimalizujte velké shromáždění osob před budovou mateřské školy.

·       Před budovou i v šatnách školy dodržujte bezpečnou vzdálenost. Pokud zjistíte větší počet osob v šatně dětí, vyčkejte před vstupem do školy jejich odchodu.

·       Minimalizujte počet doprovázejících osob – do mateřské školy doprovází dítě pouze jeden zákonný zástupce dítěte nebo jím pověřená osoba.

·       Po vstupu do budovy je k dispozici dezinfekce.

·       Nikdo (tzn. dítě ani doprovázející, vyzvedávající osoba) s příznaky infekce dýchacích cest, respiračních chorob a horečky nesmí do MŠ vstoupit. 

·       Minimalizujte dobu strávenou v šatnách dětí, zdržuje se v MŠ pouze nezbytně nutnou dobu (předání, vyzvednutí dítěte).

·       Nechte dítěti pro potřebu pobytu venku mimo mateřskou školu roušku v šatně zabalenou v igelitovém sáčku (podepište).

·       Děti si při příchodu umyjí důkladně ruce mýdlem a teplou vodou.

·       Do školky nenoste hračky z domu. Pouze nově přijatým dětem, které mají problém s adaptací a jsou zvyklé na plyšáka, povolíme jednoho plyšáka po dobu adaptace. 

2. PODEZŘENÍ NA NÁKAZU COVID – 19

·       Děti s příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) nebudou od doprovázející osoby převzaty. 

·       Pokud bude dítě vykazovat některý z možných příznaků COVID–19 v průběhu pobytu v MŠ, bude mu nasazena rouška, bude umístěno pod dohledem pedagoga (popř. zaměstnance MŠ) v oddělené místnosti. Zákonný zástupce bude neprodleně informován, a je povinen si dítě ihned vyzvednou.  Povinností zákonného zástupce je v takovémto případě telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

·       Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do MŠ pouze v případě, prokáže-li potvrzením od praktického lékaře pro děti, že netrpí infekční nemocí.

·       Při výskytu onemocnění Covid-19 v rodině ihned informujte třídní učitelku a KHS.

Tato pravidla platí v návaznosti na opatření Ministerstva zdravotnictví a KHS do odvolání.

Děkujeme Vám za respektování těchto pravidel.

Karneval v Rozmarýnku

Dne 25. února se bude konat MAŠKARNÍ KARNEVAL v mateřské škole. Masky dětí vítány. Od rána čeká na děti zábava, tanec, soutěže.

Všichni Vás zvem hej, hej, hej,

na maškarní rej.