Mateřská škola Rozmarýnek

Polička

Rychlé kontakty

Tel.: (+420) 733 695 599

E-mail: msrozmarynek@policka.cz

Login Form

Jídelní lístek

  

 Jídelní lístek ke stažení zde.

Aktuality

Aktivity na 1. pololetí školního roku 2020 - 2021

 Logopedie – uč. Tulisová

 Předškoláček – uč. Tulisová

 Výuka anglického jazyka – uč. Ptáčková

 Hra na flétnu – uč. Dlouhá

 

Zájemce hlaste učitelkám na třídách nebo asistentkám.

 

Aktivity na měsíc říjen:

 

Logopedie – 13.10./ úterý/,22.10./ čtvrtek/

Předškoláček :

1. skupina – 14.10.

2. skupina – 21.10.

Angličtina: 15.10./čtvrtek/, 27.10./úterý/

Hra na flétnu: 6.10., 20.10.

 

Předškoláček: 

1.skupina: Jindřich, Jana, Tomáš, Nina, Matyáš, Hana, Filip                                     

2. skupina: Hynek,Oliver, Mikuláš, Izabel, Josef, Jan, Yasmine                                                                                                                                                                                    

                                                                           

            

               

              

Rodičům

Z důvodu mimořádného opatření / COVID 19/dítě dovedené do mateřské školy bude přebírat asistentka pedagoga a odvede dítě učitelce na třídu. Výjimkou jsou děti nově přijaté do mateřské školy , které může rodič předat učitelce Broučků.

Děti, které odcházejí po obědě domů bude učitelka předávat rodičům u vchodu budovy .

Děti ze třídy Broučků v době od 12 do 12.15 hodin, ze třídy Včeliček od 12.15 do 12.30 hodin.

Pokud budete potřebovat vyzvednou dítě v jinou dobu, oznamte to učitelce na třídě.

V odpoledních hodinách prosím zvoňte a čekejte v chodbě školy , učitelka nebo asistentka Vám dítě předá.

Vzhledem k tomuto mimořádnému opatření jsou možné konzultace s učitelkami v dohodnutém čase.

Děkujeme za pochopení .

Maminko, tatínku, procvičujte se mnou....

Maminko, tatínku, procvičujte se mnou.“

 

pohybový rozvoj -umím udržovat rovnováhu na jedné noze

házet a chytat míč

jezdit na kole

skákat přes švihadlo

 

jemná motorika -držím správně tužku, pastelku, nůžky

umím napodobit základní geometrické obrazce, písmena

stavím ze stavebnic, navlékám korálky, zavazuji uzel a kličku

 

sebeobsluha -samostatně se oblékám, postarám se o osobní věci, hračky, pomůcky

udržuji pořádek, zvládám jednoduché úklidové práce

používám příbor, naleji si nápoj

 

zdraví, bezpečí - chovám se přiměřeně bezpečně na hřišti, na veřejnosti, v přírodě…

snažím se vyhnout nebezpečí, umím se obrátit o pomoc

znám základní zásady zdravého životního stylu – pohyb, sport, hygiena, zdravá

výživa, odpočinek…

 

jazyk a řeč - spontánně vyprávím zážitky, vyslovuji správně v přiměřeném tempu a síle hlasu

umím sdělit své jméno, příjmení, adresu bydliště, jména rodičů, sourozenců,

kamarádů...

používám jednoduchá souvětí, dodržuji pravidla konverzace, naslouchám druhým,

udržuji oční kontakt, předám vzkaz

poznám a najdu slova, která se rýmují, vyhledám slova protikladného významu,

rozkládám slova na slabiky, vyčlením hlásku na počátku a konci slova,

rozliším krátké a dlouhé samohlásky

 

 

poznávací schopnosti - rozpoznám v prostředí, co se změnilo

rozlišuji zvuky, melodie, napodobuji rytmus

rozlišuji tvary předmětů, barvy, vlastnosti ( lesk, hladkost,..)

najdu cestu v labyrintu, složím puzzle, hraji pexeso, domino, loto

rozliším známé chutě a vůně, zápachy

poznám hmatem vlastnosti předmětu – materiál, velikost, tvar…

 

pozornost, soustředěnost, paměť - poslouchám pohádku, neodbíhám od činnosti,

dokončím činnost,

uposlechu pokynu dospělého,

zapamatuji si krátké říkanky, rozpočítadla, písničky a

reprodukuji je,

zapamatuji si děj pohádky, příběhu

 

 

tvořivost, fantazie - dokončím příběh, vymyslím jinou variantu,

vyjádřím se pomocí pantomimy

experimentuji s materiály, dokreslím chybějící část obrázku,

vytvořím jednoduchý model

hledám jiná řešení

 

 

 

 

znaky, symboly, grafické vyjadřování - znám základní dopravní značky, označení nebezpečí –

elektřina, zákaz rozdělávání ohně, koupání, skákání

do vody

sleduji očima zleva doprava, shora dolů

poznám napsané své jméno, podepíši se tiskacím písmem

 

časoprostorová orientace - rozlišuji vpravo – vlevo, dole – nahoře, uprostřed, před, za, pod, nad,

uvnitř, vně u , vedle, mezi , nízko, vysoko, na konci, na kraji,

vpředu, vzadu, blízko, daleko, dopředu, dozadu, nahoru,dolů

orientuji se v čase v rámci dne – dopoledne, poledne, odpoledne…

rozlišuji dny v týdnu – včera, dnes, zítra

znám roční období a jejich typické znaky

 

základní matematické, početní a číselné pojmy a operace

rozpoznám geometrické tvary – čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník

používám základní pojmy – malý, velký, větší, menší, nejmenší,

největší, dlouhý, krátký, vysoký, nízký,

stejný, lehký, těžký, lehčí, těžší,

nejlehčí, nejtěžší, stejně těžký

porovnávám předměty od nejmenšího k největšímu,

třídím předměty podle jednoho kritéria

orientuji se v číselné řadě 1 – 10

 

řešení problémů - řeším samostatně nebo ve spolupráci s kamarádem,

postupuji podle pokynů a instrukcí

vymýšlím nová řešení

prohlížím si knihy - atlasy, encyklopedie

projevuji zájem o nové věci

odlišuji hru od systematické práce

zacházím s předměty digitální technologie – využívám nejzákladnější funkce

počítače

sebeuvědomění, sebeuplatnění - zapojuji se do činností

samostatně splním jednoduchý úkol,

poradím si v běžné, opakující se situaci

respektuji a přijímám přirozenou autoritu dospělých

umím spolupracovat, dohodnout se s ostatními

požádám o pomoc, radu

 

sebeovládání, přizpůsobivost - reaguji přiměřeně dané situaci,

umím se podřídit

přijímám drobný neúspěch

 

 

vůle, vytrvalost, citu - odložím splnění osobních přání na pozdější dobu

přijmu povinnost, pokyny

projevuji se citlivě k živým bytostem, přírodě, věcem

pomáhám druhým – kamarádům, mladším, slabším…

projevuji radost

rozhoduji o svém chování

 

 

 

komunikace s dospělým - respektuji dospělého, komunikuji s ním vhodným způsobem,

rozlišuji vhodnost oslovování, tykání, vykání

 

komunikace s dětmi - vyprávím, poslouchám

chápu a respektuji

spolupracuji, vyjednávám

využívám úsměv, řeč těla

 

 

sociabilita - obhajuji svoje potřeby

všímám si, co si druhý přeje, co potřebuje

neposmívám se, pomáhám a chráním mladší, slabší, postižené

dokáži odmítnout nepříjemný kontakt a komunikaci

uvědomuji si vztahy mezi lidmi – kamarádství, vztahy mezi pohlavími, úctu ke stáří

spoluvytvářím prostředí pohody

důvěřuji vlastním schopnostem

nabídnu pomoc

 

společenská pravidla a návyky - pozdravím, poprosím, požádám, poděkuji, rozloučím se,

vyslechnu sdělení

dodržuji společně dohodnutá a pochopená pravidla

chápu podstatu hry a její pravidla, nepodvádím,

umím i prohrávat

rozlišuji společensky nežádoucí chování, lež, nespravedlnost,

ubližování, lhostejnost, agresivita, vulgarismus…

pojmenuji povahové vlastnosti

 

kultura, umění - pozorně poslouchám uměleckou produkci

všímám si kulturních památek kolem sebe

vyjadřuji se zpěvem, hrou na hudební nástroje, výtvarnými prostředky…

 

já a svět - tím, co se nachází v blízkosti bydliště, v blízkosti mateřské školy

mám poznatky o živé a neživé přírodě, přírodních jevech, dějích, lidech, jejich životě,

o kultuře, technice

mám poznatky o své zemi – znám název státu, státní vlajku, hymnu, prezidenta,

hlavní město, významné svátky a události

vím o existenci jiných zemí, národů, kultur

mám poznatky o Zemi, vesmíru

znám, co je škodlivé a nebezpečné, co může ohrožovat zdravé životní prostředí

chápu třídění odpadu, chráním přírodu v okolí, živé tvory...

 

                            Konkretizované očekávané výstupy RVP PV

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)

• svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)

• je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, používá ubrousek)

• zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)

• zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)

• postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• zvládá odloučení od rodičů

• vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas

• projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách

• ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)

• je si vědomé zodpovědnosti za své chování

• dodržuje dohodnutá pravidla

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)

• mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.

• mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)

• rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí

• má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

• přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla

• pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)

• používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)

• spolupracuje ve skupině

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)

• zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)

• tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím

• vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)

• umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)

• rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)

• řadí zpravidla prvky zleva doprava 

• používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák)

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky

• složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů

• rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)

• rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)

• sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)

• najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily

• rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)

• postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)

• reaguje správně na světelné a akustické signály

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)

• orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)

• porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)

• rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)

• rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů

• třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)

• přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)

• chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty

• rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký)

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)

• „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)

• záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit

• pamatuje si říkadla, básničky, písničky

• přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je

• postupuje podle pokynů

• pracuje samostatně 

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)

• navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí

• nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých

• je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role)

• zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny

• vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor

• ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit

• k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)

• je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším)

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení

• zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.

• je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí

• svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne

• zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny

• zná celou řadu písní, básní a říkadel

• zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)

• vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí

• hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)

• zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)

• ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat

• má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady) 

• přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné

• má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)

• chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)

• zná faktory poškozující zdraví (kouření)

• uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí

Aktivity na Mateřské škole Rozmarýnek Polička

Aktivity na Mateřské škole Rozmarýnek Polička

      1.pololetí  školního roku 2018 - 2019

 

 

Předškoláček 1. skupina - ředitelka Procházková:

3.10.,17.10.,31.10.,14.11.,28.11., 12.12., 9.1. 2019,23.1.

Předškoláček 2. skupina - učitelka Tulisová:

10.10.,24.10., 7.11., 21.11.,5.12., 19.12., 2.1- 2019, 16.1.

Hra na flétnu - učitelka Dlouhá:

2.10.,16.10., 13.11., 27.11., 11.12.,8.1. 2019, 22.1.

Angličtina - učitelka Ptáčková:

11.10., 25.10., 8.11.,22.11., 6.12., 20.12., 3.1. 2019, 17.1.

Logopedie - učitelka Tulisová:

11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 20.11., 4.12., 18.12., 15.1. 2019, 30.1.