Mateřská škola Rozmarýnek

Polička

Rychlé kontakty

Telefon:

Ředitelka: 733 695 599

Kuchyň: 739 631 109

Třída Včeličky: 739 631 151

Třída Broučci: 739 631 138

E-mail: msrozmarynek@policka.cz

Login Form

Pro rodiče

Rodičům prvňáčků

Co mám vědět , než zasednu do lavice v 1.třídě:

 

1.Vím , jak se jmenuji.

2. Znám svou adresu.

3. Umím si zavázat boty.

4. Rychle se obléknu a svléknu.

5. Udržuji pořádek ve svém pokojíčku, uklízím si hračky.

6. Dovedu soustředěně vyslechnout pohádku.

7. Rodiče mi nemusí vše říkat víckrát, umím poslechnout.

8. Ke všem se chovám slušně, nikomu neubližuji.

9. Dospělé osobě vykám.

10.Držím správně pastelku a tužku.

11. Používám příbor.

12. Umím zdravit, poděkovat a poprosit o něco.

13. Správně listuji v knize.

14. Srozumitelně vyslovím všechny hlásky.

15. Vydržím u jedné činnosti alespoň 20 minut.

16. Poznám pravou a levou stranu.

17. Poznám barvy.

18. Ovládám hygienické návyky.

19. Jsem samostatný.

 

 

Zápis do 1. třídy na ZŠ Na Lukách Polička

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021 - 2022 ZŠ Na Lukách Polička proběhne prezenční nebo elektronickou formou . Dotazník pro rodiče a Žádost o přijetí můžete donést osobně do kanceláře školy 8.4. 2021 od 12 do 16 hodin a 9.4. 2021 od 8 do 12 hodin nebo elektronicky či písemně do 8.4. 2021.

Online schůzka bude probíhat 18.3. od 16 hodin, odkaz na připojení do schůzky v aktualitách na stránkách ZŠ./ http://zsnalukach.cz/

Rodiče budoucích prvňáčků dostanou odkaz na svoji e-mailovou adresu.

Zápis do mateřských škol

Název: Termín pro přijímání žádostí o přijetí dětí do MŠ

 termín: 10. - 13. 5. 2021, dále dle možností uvolněné kapacity,

místo: Mateřská škola Rozmarýnek Polička, Riegrova 7

Přijímací řízení probíhá ve správním řízení, ředitelka musí o přijetí či nepřijetí rozhodnout do 30 dnů, zákonní zástupci dětí se mohou do 15 dnů odvolat ke Krajskému úřadu Pardubického kraje. V případě převisu zájemců nad počtem volných míst má na přijímání vliv i trvalý pobyt dítěte ve školském obvodu dané mateřské školy. 

 

 

Doporučení rodičům budoucích prvňáčků

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí, které pokrývají celé široké spektrum vývoje dítěte. Pro každou z nich najdeme činnosti z běžného života, které rodina určitě může zvládnout, pro které má doma podmínky, pomůcky. Předkládáme inspiraci pro přípravu nabídky.

 

Dítě a jeho tělo

 dostatek volného pohybu;

 praktické činnosti podporující hrubou i jemnou motoriku (utírání nádobí, zalévání květin, věšení a skládání prádla, prostírání stolu…);

 hry se stavebnicemi, s míčem, navlékání korálů;

 sebeobslužné činnosti (oblékání, hygiena, stolování);

 hry s pískem apod.

 

Dítě a jeho psychika

 čtení, vyprávění, naslouchání – vzájemně (dítě i v roli vypravěče, rodič i v roli naslouchajícího);

 zkoumání a pozorování v přírodě, sledování jevů (klíčení rostlin, sledování počasí…);

 hry podporující paměť (pexeso, Kimova hra, hry se slovy…);

 hry podporující představivost (stavebnice, skládačky, kreslení, malování…);

 manipulace s předměty, zkoumání a pojmenování jejich vlastností (velikost, barva, vůně, tvar…);  třídění, přiřazování podle určených vlastností (třídění příborů, párování ponožek…);

 hry pro orientaci v prostoru a rovině (hra na schovávanou, vyhledávání detailů v obrázku…) apod.

 

Dítě a ten druhý

 společenské hry;

 hry s pravidly;

 komunikace s druhými, vzájemná interakce apod.

 

Dítě a společnost

 zvyky a tradice ve svém okolí;

 pravidla soužití (jak se chovám doma, v obchodě, v kině…);

 námětové hry (hraní rolí – na povolání, na rodinu…);

 poslech hudby, seznamování s uměním apod.

 

Dítě a svět

 poznávání okolí;

 pracovní činnosti (péče o rostliny, péče o zvířata…);

 seznamování s ekologií (třídění odpadu, šetření vodou a energiemi…) apod.

 

Co by mělo být nejdůležitější? Co můžeme nabídnout rodičům?

 Věnujme dítěti soustředěnou pozornost. To znamená vyhradit si na dítě čas, kdy se nebudeme věnovat jiným činnostem, kdy budeme plně zaměřeni na dítě a na to, co dělá, co děláme.

 Povídejme si s dítětem, vyprávějme si.

 Každý den si najděme chvíli na čtení. Nikdy není brzy na to začít dětem číst, nikdy není pozdě začít dětem číst. Můžeme si z toho vytvořit krásný večerní rituál před spaním.

 Důvěřujme svému dítěti. Zvládne toho hodně, pokud k tomu dostane příležitost. Nebojme se, že rozbije talíř, vyleje vodu, rozsype mouku….to se přece stane i nám. Využijme takové situace k tomu, že není problém chybovat, ale učme ho po sobě uklidit (i když to nebude dokonalé).

 Zapojujme dítě do běžných činností doma, v zahradě i v dílně.

 Hrajme s dítětem běžně dostupné hry (pexeso, Černý Petr, kvarteto…).

 Dopřejme dítěti dostatek různorodého pohybu.

 Učme dítě dodržovat pravidla (chování, stolování…).

 

„Chovejme se k dětem s laskavou důsledností.“ Z. Matějček

 

 

 

Přikládáme první zajímavé odkazy, které můžete doporučit rodičům:

https://edu.ceskatelevize.cz/kabinet/dil/220553115500001

https://edu.ceskatelevize.cz/kabinet/dil/220553115500002

https://www.youtube.com/watch?v=N9Lp4glcbTA

https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=66968&view=9641

https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=66967&view=9641

https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=66966&view=9641

 

 

čerpáno : Národní pedagogický institut ČR, Mgr. Hana Splavcová