Mateřská škola Rozmarýnek

Polička

Rychlé kontakty

Telefon:

Ředitelka: 733 695 599

Kuchyň: 739 631 109

Třída Včeličky: 739 631 151

Třída Broučci: 739 631 138

E-mail: msrozmarynek@policka.cz

Login Form

Rodičům

Pravidla pro pobyt dětí v mateřské škole vzhledem ke COVID-19 od 25.2.2021

Mateřská škola zahájila ve školním roce 2020/2021 svoji činnost v plném rozsahu za dodržování preventivních a protiepidemických opatření vyplývajících z manuálu MŠMT a platných zákonných norem:

1. POBYT V PROSTORÁCH MŠ

·       Osoba doprovázející dítě vstoupí do školy pouze s respirátorem nebo dvojitou rouškou . V chodbě si převezme dítě učitelka ( asistentka ) a odvede dítě do třídy.

·       Minimalizujte velké shromáždění osob před budovou mateřské školy.

·       Před budovou i v šatnách školy dodržujte bezpečnou vzdálenost. Pokud zjistíte větší počet osob v šatně dětí, vyčkejte před vstupem do školy jejich odchodu.

·       Minimalizujte počet doprovázejících osob – do mateřské školy doprovází dítě pouze jeden zákonný zástupce dítěte nebo jím pověřená osoba.

·       Po vstupu do budovy je k dispozici dezinfekce.

·       Nikdo (tzn. dítě ani doprovázející, vyzvedávající osoba) s příznaky infekce dýchacích cest, respiračních chorob a horečky nesmí do MŠ vstoupit. 

·       Minimalizujte dobu strávenou v šatnách dětí, zdržuje se v MŠ pouze nezbytně nutnou dobu (předání, vyzvednutí dítěte).

·       Nechte dítěti pro potřebu pobytu venku mimo mateřskou školu roušku v šatně zabalenou v igelitovém sáčku (podepište).

·       Děti si při příchodu umyjí důkladně ruce mýdlem a teplou vodou.

·       Do školky nenoste hračky z domu. Pouze nově přijatým dětem, které mají problém s adaptací a jsou zvyklé na plyšáka, povolíme jednoho plyšáka po dobu adaptace. 

2. PODEZŘENÍ NA NÁKAZU COVID – 19

·       Děti s příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) nebudou od doprovázející osoby převzaty. 

·       Pokud bude dítě vykazovat některý z možných příznaků COVID–19 v průběhu pobytu v MŠ, bude mu nasazena rouška, bude umístěno pod dohledem pedagoga (popř. zaměstnance MŠ) v oddělené místnosti. Zákonný zástupce bude neprodleně informován, a je povinen si dítě ihned vyzvednou.  Povinností zákonného zástupce je v takovémto případě telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

·       Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do MŠ pouze v případě, prokáže-li potvrzením od praktického lékaře pro děti, že netrpí infekční nemocí.

·       Při výskytu onemocnění Covid-19 v rodině ihned informujte třídní učitelku a KHS.

Tato pravidla platí v návaznosti na opatření Ministerstva zdravotnictví a KHS do odvolání.

Děkujeme Vám za respektování těchto pravidel.